Voorwaarden
Voor de webwinkel zijn leveringsvoorwaarden van toepassing. Als u een bestelling plaatst bij de webwinkel, gaat u automatisch akkoord met onze leveringsvoorwaarden zoals hieronder beschreven. 

1. Toepasselijkheid

lid a: Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen welke de afnemer bij JC-Sales  plaatst.

lid b: Indien de afnemer naar zijn algemene inkoopvoorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk is ingestemd. 

lid c: Onder afnemer wordt elke natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld, welke een bestelling plaatst bij JC-Sales via de website hetzij rechtstreeks aan het adres van JC-Sales.   

lid dJC-Sales behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

lid e: Bij bestelling geeft de afnemer aan akkoord te gaan met deze en de algemene voorwaarden van JC-Sales

2. Totstandkoming overeenkomsten 

lid a: Na het plaatsen van een bestelling gaat ‘JC-Sales ’ ervan uit dat een overeenkomst tot levering en afname is aangegaan. 

lid b: ‘JC-Sales ’ behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst op te zeggen indien de afnemer zich niet houdt aan de bepalingen van deze voorwaarden. 

3. Prijzen 

lid a: Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent. Onze prijzen zijn weergegeven zowel inclusief BTW als exclusief BTW. Prijzen zijn per stuk of per set. Dit is aangegeven per categorie. Al onze prijzen op de webpagina’s zijn onder voorbehoud in verband met valutakoersen of prijsveranderingen. Als er een prijsverandering is opgetreden wordt dat aangepast op de website. 

lid b: De afnemer is de prijs verschuldigd die in welke publicatie van ‘JC-Sales’ dan ook, is opgenomen. Bij een vermelding van een incorrecte prijs op de website, publicatie, offerte of op een orderbevestiging, behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan in dat geval de overeenkomst ontbinden. 

4. Betaling en levering

lid a: Na bestelling en betaling via de webwinkel wordt de bestelling zo snel mogelijk afgeleverd, uiterlijk binnen 5 werkdagen, mits het product op voorraad is.

lid b: De tarieven voor leveringen die afwijken van lid a zijn op aanvraag. 

lid c: Na bestelling via de telefoon of mail ontvangt de afnemer een bevestigingsmail met factuur. Als het volledige bedrag betaald is wordt de bestelling zo snel mogelijk afgeleverd, uiterlijk binnen 5 werkdagen, mits het product op voorraad is.

lid d: Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de afnemer wordt besteld, zal worden geprobeerd aan te geven wanneer het product weer beschikbaar is.

lid e: Leveringen vinden plaats op het door de afnemer tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven afleveradres.

lid f: Door ons te leveren zaken reizen voor risico van onze afnemer, welk risico op deze overgaat zodra de goederen ons magazijn hebben verlaten.

lid g: Bij leveringen op de eilanden of in het buitenland wijkt de levertijd af en kunnen ook de transportkosten afwijken. 

lid h: De afnemer is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te controleren. Reclamaties moeten binnen 5 werkdagen na de dag van aflevering van de zaken door de afnemer bij ons worden ingediend. Reclamaties welke worden ingediend na het verstrijken van bedoelde termijn worden niet geaccepteerd. 

lid i: Spoedleveringen zijn incidenteel mogelijk in overleg. 

lid j: Annulering bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid nakoming van de transactie niet van ons kan worden gevergd daaronder mede begrepen het geval, dat wij door onze eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat worden gesteld, zal de leveringsplicht worden opgeschort en de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die omstandigheden. 

lid k: Overschrijding van bedoelde levertijden, door welke oorzaak ook, verplicht ons naar onze afnemer niet tot enige vergoeding van schade, door hem of door derden eventueel geleden, noch ook verkrijgt onze afnemer daardoor enig recht tot ontbinding der transactie of op het niet nakomen van enige verplichting, welke op hem mocht rusten uit hoofde van de betrokken dan wel een andere met hem aangegane transactie.

lid l: Afnemer kan ook producten op kantoor/magazijn van ‘JC-Sales ’, ter  plaatse Hechtelsebaan 6

3940
Hechtel-Eksel

, kopen en/of afhalen. Om verzekerd te zijn dat het gewenste product ook direct geleverd kan worden is het verstandig om telefonisch of via mail een afspraak te maken. contante betaling mogelijk. Echter worden bankbiljetten van 200 en 500 Euro niet geaccepteerd.

5. Bezorgkosten

lid a: Voor bestellingen waarvan de verzending via briefpost van De post kan plaatsvinden worden de verpakkings- en verzendkosten in rekening gebracht. Voor grotere pakketten die met GLS-pakketdienst verzonden moeten worden, worden  verzend – handelings - verzekeringskosten in rekening gebracht afhankelijk van maat en gewicht.

lid b: Verzending vanaf magazijn met GLS-pakketdienst vindt in principe plaats op dinsdag en donderdag waardoor aflevering bij afnemer in principe op woensdag en vrijdag plaatsvindt. Binnen Nederland krijgt afnemer gelegenheid om via een ontvangen mail via Flex-Delivery een andere afleverdatum/tijd aan te geven.  

lid c: De bezorgkosten voor eventuele spoedleveringen kunnen afwijken en zijn op aanvraag.

6. Maten, Gewichten, Afbeeldingen en Technische gegevens.
lid a
: De op onze website en het reclamemateriaal vermelde maten, gewichten en technische gegevens, evenals de daarin weergegeven afbeeldingen gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, tenzij onzerzijds schriftelijk uitdrukkelijk een garantie wordt verstrekt. Aan de vermelde maten, gewichten, afbeeldingen en technische gegevens kunnen geen rechten worden verleend.

lid b: De auteursrechten op door ons verstrekte afbeeldingen, tekeningen, schema’s en ontwerpen evenals op wat onzerzijds wordt gepubliceerd komen uitsluitend aan ons toe. Zonder onze toestemming mogen deze publicatie of hun inhoud noch geheel, noch gedeeltelijk, in welke vorm ook, ter beschikking aan derden worden gesteld.

7. Retouren

lid a: De afnemer is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te controleren. Reclamaties moeten binnen 5 werkdagen na de dag van aflevering van de producten door de afnemer bij ons worden ingediend. Reclamaties welke worden ingediend na het verstrijken van bedoelde termijn worden niet geaccepteerd. 

lid b: De door ‘JC-Sales’ geleverde producten worden alleen retour genomen in overleg. Eventuele in rekening gebrachte verzend – handelings - verzekeringskosten worden niet gecrediteerd. Zowel het product als de verpakking moeten als nieuw geretourneerd worden en als zodanig te verkopen zijn.

lid c: De kosten voor het retour leveren aan ‘JC-Sales’ zijn voor de klant.    

lid d: ‘JC-Sales’ heeft het recht om schoonmaak - herstelinpakkosten in mindering te brengen op het te crediteren bedrag aan de klant. Deze kosten zijn pas na ontvangst te bepalen. 

lid e: ‘JC-Sales’ heeft het recht om het ontvangen product niet te crediteren als de producten in geretourneerde verpakking niet meer als nieuw te verkopen zijn. 

8. Garantie

lid a: De garantiebepaling van produkten van ‘JC-Sales’ gelden zoals vermeld op de website of in de bijgeleverde gebruikershandleidingen. Deze garantie wordt slechts verleend op eventuele fabricagefouten en/of defecten in het normale gebruik van dit product in overeenstemming met hun gebruikelijke en normale bestemming, mits dat niet te wijten is aan onoordeelkundige plaatsing, opslag, behandeling of onjuist gebruik en slechts in het geval, dat de afnemer ook aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan. 

lid b: Dit alles geldt mits aan het product niet door anderen is gerepareerd of gewerkt en ook alleen door ons verstrekt batterijen in de ontvangers zijn gebruikt.

lid c: Garantie wordt verleend door de Dogtrafabrikant, niet door ‘JC-Salesl’. Wel fungeert ‘JC-Sales’ als tussenpersoon tussen koper en de fabrikant.

9. Aansprakelijkheid

lid a: Onze aansprakelijkheid ter zake van de overeenkomst is beperkt tot onze garantieverplichtingen.

lid b: Wij zijn in het bijzonder niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de afnemer of derden mocht ontstaan, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld van ons of onze werknemers.

lid c: Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verlies en/ of schade direct en/ of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door ons verstrekte adviezen en/ of voorstellen of producten.

lid d: Voorts aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid indien de levertijd meer gaat belopen dan 5 werkdagen na gedane betaling. Wij zijn dan bevoegd de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, uit te voeren of te annuleren, zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn. Garantie is enkel voor de eerste eigenaar, niet overdraagbaar.